Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1 Ondernemer:
Atelier & Boutique Kruijer Creations, gevestigd aan de Boskampsbrugweg 1 B te Havelte, die onder meer producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2 Klant:
Het bedrijf dat met ondernemer een overeenkomst aangaat, dan wel een offerte of aanbieding heeft ontvangen;

3 Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit

4 Overeenkomst:
de overeenkomst waarbij consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door ondernemer worden geleverd;

5 Overeenkomst op afstand
een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

6 Duurovereenkomst
een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode

7 Techniek voor communicatie op afstand
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen

8 Bedenktijd:
de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

9 Dag:
kalenderdag

10 Herroepingsrecht
de mogelijkheid van consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

11 Modelformulier voor herroeping
het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage 1 hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

12 Duurzame gegevensdrager
elk hulpmiddel –waaronder ook begrepen email- dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam : Atelier & Boutique Kruijer Creations
Adres : Boskampsbrugweg 1B, 7971 CL Havelte
Telefoonnummer : (06) 54 75 60 50
Emailadres : info@kruijercreations.nl
KvK-nummer : 55340970
BTW-identificatienummer: : NL191155226B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en aanbieding van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en/of klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument/klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen dit uitdrukkelijke schriftelijk of via email zijn overeengekomen.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en offertes, daaronder begrepen brochures, prijslijsten en prijsopgaven, zijn vrijblijvend.
2. Het aanbod of de offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod of offerte bevat zodanige informatie, dat voor de consument/klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. De afbeeldingen, maten, kleuren, e.d. van de aangeboden producten op de website of opgenomen in brochures, prijslijsten, offertes, e.d. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
5. Ondernemer behoudt zich het recht voor te bepalen dat aangeboden producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden kunnen worden geleverd.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/klant van het aanbod middels email, telefoon, website of persoonlijk en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument/klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument/klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Indien ondernemer aan consument/klant inlogcodes heeft verstrekt om in te kunnen loggen op de website van ondernemer, dan dient de consument deze inlogcodes veilig te bewaren en geheim te houden. Kruijer Creations kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de consument/klant.
5. De ondernemer kan zich -binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument/klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument/klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument/klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument/klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument/klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument/klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument/klant, of een vooraf door de consument/klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument/klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument/klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument/klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument/klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd en reclame

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument/klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument/klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Consument/klant dient de producten alleen te gebruiken voor het doel waarvoor het product bestemd is.
2. De consument/klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument/klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
4. De consument/klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking bij aflevering te controleren. De consument/klant dient in het bijzonder na te gaan of de juiste producten zijn geleverd, of het juiste aantal producten zijn geleverd en of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden bij normaal gebruik van het product voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.
5. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na levering schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 24 uur na aflevering. Gebreken die na deze termijn worden gemeld, worden niet in behandeling genomen.
6. Consument/klant is verplicht de ondernemer de mogelijkheid te geven om de gemelde gebreken te controleren. Dit impliceert niet dat ondernemer enige aansprakelijkheid aangaande de gebreken erkent.
7. Ingediende reclames schorten betalingsverplichting van consument/klant niet op
8. Indien een product na levering een gebrek vertoont en de consument/klant dit tijdig kenbaar heeft gemaakt bij ondernemer, dan zal ondernemer een vervangend product leveren of de prijs van het betreffende product crediteren.
9. Afwijkingen in kleur, geur, vorm, gewicht en kwaliteit bij geleverde producten en schade die is ontstaan door onzorgvuldig gebruik door consument/klant komen niet voor reclame in aanmerking.
10. Het recht van reclame vervalt als consument/klant het betreffende product heeft doorverkocht aan een derde.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument/klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument/klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument/klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument/klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Consument/klant draagt zorg voor een correcte, nette en degelijke verpakking van het retour te sturen originele product. Consument/klant voegt het door hem ingevulde herroepingsformulier bij zijn retour te sturen bestelling en tevens voegt hij het door hem ingevulde retourformulier bij zijn retour te sturen bestelling.
4. Retour ontvangen producten komen alleen dan voor vergoeding van het reeds betaalde aankoopbedrag in aanmerking wanneer het product door ondernemer in onbeschadigde en ongebruikte staat retour is ontvangen. Vergoeding van het retour ontvangen product vindt plaats na ontvangst van het artikel door ondernemer op de door consument/klant opgegeven bankrekening, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gestuurde product door ondernemer.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument/klant.
6. De consument/klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
7. Als de consument/klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument/klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument/klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument/klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument/klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument/klant heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument/klant.
4. Als de consument/klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument/klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Volgens specificaties van de consument/klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument/klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument/klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief btw, maar exclusief verzendkosten, invoerrechten, andere belastingen en/of heffingen en rechten.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument/klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument/klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Consument/klant dient ervoor te zorgen dat de plaats van levering goed bereikbaar is.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat betaling van de bestelling door ondernemer is ontvangen, bericht. De consument/klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument/klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument/klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. De vermelde leveringstermijn van 14 dagen is vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij ondernemer bekend waren en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn kan niet als fatale datum worden beschouwd.
7. De leveringstermijn vangt aan op het moment dat ondernemer de betaling van consument/klant voor het bestelde product heeft ontvangen.
8. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden als gevolg van een gebeurtenis die buiten de macht van ondernemer ligt en niet aan zijn doen of nalaten kan worden toegeschreven, wordt de leveringstermijn automatisch met dezelfde termijn verlengd of zoveel langer als voor levering noodzakelijk is.
9. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
10. Ondernemer is gerechtigd een bestelling in gedeeltes te leveren.
11. Indien de consument/klant afname van bestelde producten weigert of nalatig is met het verstrekken van afleverinformatie en/of instructies die voor levering noodzakelijk zijn, is ondernemer gerechtigd om de bestelde producten voor rekening en risico van de consument/klant op te slaan. Indien de consument/klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, heeft ondernemer het recht om de producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de consument/klant te (doen) verkopen. De consument blijft het factuurbedrag verschuldigd, vermeerderd met rente, kosten en eventuele schadevergoeding, maar mogelijk verminderd met de netto opbrengst van verkoop aan een derde.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument/klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument/klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument/klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument/klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument/klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument/klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 – Facturatie en betaling

1. Facturatie geschiedt direct na ontvangst van de bestelling van consument/klant.
2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument/klant verschuldigde bedragen te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4. De consument/klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. Indien de consument/klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument/klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument/klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van ondernemer totdat alle vorderingen die ondernemer op de consument/klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.
2. Zolang de eigendom van de producten niet op de consument/klant is overgegaan, mag consument/klant de producten niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of de producten doorverkopen.
3. De consument/klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren. Consument/klant dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
4. Indien de consument/klant zijn verplichtingen jegens ondernemer niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst uit welke hoofde dan ook, is ondernemer gerechtigd alle producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van ondernemer op volledige schadevergoeding.
5. Indien ondernemer gebruik wenst te maken van het recht zoals omschreven in dit artikel, dan is consument/klant verplicht ondernemer toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van ondernemer zich bevinden.
6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal consument/klant onmiddellijk ondernemer daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de (eigendoms)rechten van ondernemer.
7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan ondernemer toekomende rechten onverlet.


Artikel 17 – Aansprakelijkheid en verjaring

1. Ondernemer kan niet worden gehouden tot vergoeding van schade die een direct of indirect gevolg is van :
a een gebeurtenis die buiten haar macht ligt en dus niet aan zijn doen of nalaten kan worden
toegeschreven, zoals onder meer beschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
b Een handeling of nalaten van consument/klant, diens ondergeschikten of andere personen die door
of vanwege consument/klant te werk zijn gesteld.
2. Ondernemer is niet aansprakelijke voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door consument/klant onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor kleurenafwijkingen van producten; kleuren zoals weergegeven op het beeldscherm van consument/klant kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.
4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die consument/klant lijdt door een onjuiste wijze van bewaren, opslaan, gebruik of vervoer van producten, waardoor de schade aan de producten is ontstaan.
5. Ondernemer is niet aansprakelijk indien consument/klant wijzingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product of de verpakking van het product.
6. Ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
7. Indien ondernemer aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beprekt tot het bedrag van de door verzekeraar van ondernemer uitgekeerde schade. Indien verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot het factuurbedrag en wel tot dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. De consument/klant vrijwaart ondernemer voor vorderingen die derden tegen ondernemer instellen ter zake van gebeurtenissen, daden of nalatigheden waarvoor ondernemer niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. Consument/klant is gehouden ondernemer op het eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schades en rentekosten die voor ondernemer zouden kunnen ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van consument/klant uit welke hoofde ook vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment dat zich een feit heeft voorgedaan waardoor consument/klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens ondernemer kan aanwenden.
10. Indien consument/klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen en/of zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wet en/of onrechtmatig handelt jegens ondernemer, dan dient consument/klant alle schade te vergoeden die ondernemer hierdoor lijdt.


Artikel 18 – Overmacht

1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van ondernemer liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; diefstal; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan ondernemer door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van ondernemer of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van ondernemer of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van ondernemer ten gevolge waarvan ondernemer haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
3. Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De consument/klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 19 – Ontbinding

1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de consument/klant, de consument/klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft ondernemer het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ondernemer op schadevergoeding.
2. Indien de consument/klant een van zijn verplichtingen jegens ondernemer niet nakomt of ondernemer vreest dat de consument/klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de consument/klant is niet in staat om op eerste verzoek van ondernemer adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft ondernemer het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ondernemer op schadevergoeding.
3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is ondernemer niet tot enige schadevergoeding gehouden.
4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van ondernemer op de consument/klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.


Artikel 20 – Geheimhouding

Beide partijen bij de overeenkomst zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zal dit slecht gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd.


Artikel 21 – Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De consument/klant dient alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die rusten op door ondernemer geleverde producten onvoorwaardelijk te respecteren.


Artikel 22 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 23 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
Bijlage 1:


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Atelier & Boutique Kruijer Creations
Boskampsbrugweg 1 B, 7971 CL Havelte
Telefoonnummer: (06) 54 75 60 50
Emailadres:info@kruijercreations.nl- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:
…………………………………………* herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* d.d.: …………………………………………………..

- Naam consumenten(en):………………………………………………………………

- Adres consument(en):………………………………………………………………….

- Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


…………………………………………………………………..

- Datum ondertekening:………………………………….
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Atelier & Boutique Kruijer Creations | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel